Ali Gül
Hukuk Bürosu

E-Ticaret Kanununa Getirilen Yenilikler ve Bu Yeniliklerin E-Ticaret Sektörüne Olası Etkileri

02.12.2022

GİRİŞ

1 Temmuz 2022 tarihinde kabul edilen 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun Değişikliği”); 7 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanun’da yapılan değişiklikler ile; e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin yaratabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi, e-ticaret piyasasına girmeyi hedeflerin yeni aktörlerin faaliyetlerinin kolaylaştırılması, bilhassa pandeminin de etkisiyle hayatımızda daha da önemli bir mecra haline gelen e-ticaret pazarının dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyümesi amaçlanmaktadır. Bunlarla birlikte işbu değişikler, e-ticaretin temelini oluşturan Satıcılar ve e-Pazar yerlerine de yeni yükümlülükler ve düzenlemeler getirmektedir. Bu makalede söz konusu değişiklikler detaylı olarak açıklanacaktır.


YENİ KAVRAMLAR

Kanun Değişikliği ile E-Ticaret Kanununa iki yeni kavram eklenmiştir: elektronik ticaret ortamı ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS).

Elektronik ticaret ortamı; e-ticaret faaliyetinde bulunulan internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformların tamamını ifade etmektedir. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ise; Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve elektronik ticarete dair her türlü verinin toplanması ve işlenmesi ile e-ticaret hizmet sağlayıcının (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) ve e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (bundan sonra “e-Pazar Yeri” olarak anılacaktır) kayıt altına alınmasını sağlayacak bilgi sistemini ifade etmektedir. 


YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

1. ETBİS Yükümlülüğü:

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Tebliği ile hayatımıza giren ETBİS sistemi, yapılan değişiklikler ile Kanun’da da tanımlanmıştır. Yapılan tanım doğrultusunda ETBİS; e-ticarete ilişkin verilerle birlikte Satıcıların ve e-Pazar Yerlerinin kaydını kolaylaştıracak bir bilgi sistemidir. Kanun’un ilerleyen maddelerinde birçok hükümde anılan ETBİS’e, Satıcılar ve e-Pazar Yerleri kayıt olmalı ve gerçekleştirdikleri e-ticaret faaliyetine ilişkin gerekli verileri bu sisteme aktarmalıdır. 

2. Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıların (Satıcıların) Yükümlülükleri:

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı; e-ticaret pazar yerinde veya kendine ait ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine ilişkin sözleşme yapan veya sipariş alan Satıcılardır. Bu doğrultuda, “e-Pazar Yeri” kabul edilen herhangi bir platformda satış yapan veya buralarda satış yapmıyor olsa dahi kendilerine ait websitelerinde satış yapan gerçek veya tüzel kişiler elektronik ticaret hizmet sağlayıcısı olarak tanımlanmıştır.

Kanun değişikliği sonrası Satıcılara getirilen temel yükümlülük, yukarıda değinildiği üzere ETBİS’e kaydolma zorunluluğudur. Bununla birlikte Kanun Değişikliği’nde, “net işlem hacmi” ve “ekonomik bütünlük” gibi kavramlara yer verilmiş ve bu kavramlar doğrultusunda Satıcılara başka bazı yükümlülükler getirilmiştir. 

Bunlardan ilki, Satıcı’nın pazarlama ve tanıtım faaliyetine ilişkindir. Buna göre; bir Satıcı’nın, ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı bir kişinin olumlu irade beyanını yazılı ya da elektronik ortamda almadan, bu kişilerin ETBİS’e kayıtlı tescilli markasını kullanarak çevrim içi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yapması yasaklanmıştır. Bu yükümlülüğü bir örnekle açıklamak gerekirse; bir e-Pazar Yeri olan Hepsiburada, ETBİS’e kayıtlı ve Hepsiburada ile ekonomik bütünlük içinde olmayan bir kozmetik markasının ismini kullanarak Google’da reklam veremeyecektir. Bunun için bu kozmetik markasından yazılı olarak olumlu irade beyanı almak zorunda olacaktır. Yani Hepsiburada, internet sitesinde bu kozmetik firmasına ait bir ruju satsa dahi firmadan yazılı onay almadan, Google gibi platformlarda verdiği reklamlarda bu firmanın rujunu kullanamayacaktır. 

Bir diğer yükümlülük ise, net işlem hacmi çerçevesinde getirilmiştir. Bu noktada öncelikle net işlem hacminin, Satıcı için ne olduğuna dair bir tanımlama yapmak gereklidir. Satıcı için net işlem hacmi, kendisine ait e-ticaret ortamları üzerinden belirli bir dönemde yapılan sözleşmeler ile verilen siparişler için düzenlenmesi gereken nihai fatura veya fatura yerine geçen belgelerin toplamını ifade etmektedir. Bu e-ticaret ortamları, Pazar yeri niteliği taşımayan ortamlardır. 

Satıcı için net işlem hacmi çerçevesinde getirilecek yükümlülüklerde, bazı parasal sınırlar öngörülmüştür. Örneğin; Satıcının bir takvim yılındaki net işlem hacminin, 10 milyar Türk lirasının ve işlem sayısının, iptal ile iadeler hariç 10 milyon adedin üzerinde olması halinde bu Satıcının veri taşınabilirliğini sağlama, kendisine ait e-ticaret ortamları arasında erişim imkânı sunmama, elektronik ticaret lisansı alma ve lisans ücreti ödeme gibi yükümlülükleri olacaktır. Satıcının net işlem hacmi yükseldikçe yükümlülükleri de artacaktır. Bu nedenle, her elektronik ticaret sağlayıcı kendi açısından net işlem hacmini kontrol etmeli ve buna göre uyacağı yükümlülükleri tespit etmelidir. 

Kanun değişikliği ile, Satıcı’ya, e-ticaret iş ve işlemlerine ilişkin bilgi, belge ve defterlerini gerçekleşme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklama yükümlülüğü de getirilmiştir. 

Satıcı’nın yükümlülüklerine ilişkin dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, Satıcı’nın toplam satış hasılatını nereden elde ettiğidir. Eğer Satıcı, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını e-ticaret dışındaki satışlardan elde ediyor ise, ETBİS kaydı dışındaki yükümlülüklere tâbi olmayacaktır. Bu nedenle Satıcı’nın yükümlülükleri belirlenirken, tüm faaliyetlerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıların (E-Pazar Yerlerinin) Yükümlülükleri

a.Kendi Markalarını Satma Yasağı

E-Pazar Yerleri için getirilen en temel yükümlülük, “kendi markalarını satma yasağı” olarak ifade edilebilecek satış yasağıdır. Buna göre; e-Pazar Yeri’nin, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazar yerinde kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan malları ya da bu markaların doğrudan sahibi olmasa dahi marka kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunması ya da bu malların satışına aracılık etmesi yasaklanmıştır.

Örneğin; Trendyol bir e-Pazar Yeri’dir. Trendyolmilla ürünleri ise Trendyol markasını taşıyan mallardır. Yapılan düzenlemeyle birlikte yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2023’den itibaren Trendyol’un, Trendyolmilla ürünlerinin satışına aracılık etmesi mümkün olmayacaktır.  Fakat eğer e-Pazar Yeri, toplam satış hasılatının yarısından fazlasını e-ticaret dışındaki satışlardan elde ediyorsa bu durumda bahsedilen bu yükümlülüğe tâbi olmayacaktır.

b.Hukuka Aykırı İçeriklerin Kaldırılması

E-Pazar yerleri, Satıcılar tarafından sunulan içerikleri kontrol etmekle yükümlü değildir. Yine e-Pazar Yerleri, bu içerikler ve içeriklere konu mal veya hizmetlerle ilgili hukuka uygunluk araştırması yapmakla da yükümlü değildir. 

Kanun değişikliği doğrultusunda e-Pazar Yeri, şikâyet üzerine bu hukuka aykırılıktan haberdar olmasından sonra söz konusu içeriği gecikmeden yayımdan kaldırmalı ve hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmelidir. İşbu yükümlülüğe uyulmaması halinde, e-Pazar Yeri hakkında içerik başına 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Bu nedenle, hukuka aykırı içeriğin mağduru sıfatını taşıyacak e-Pazar yerlerinin, hukuka aykırı içerik/mal veya hizmet takibini yakından yapabiliyor olması büyük önem taşımaktadır. 

E-Pazar Yeri, bünyesinde satılan bir ürünün hak sahibi olduğunu iddia eden üçüncü kişilerin şikâyetinden sorumlu hale getirilmiştir. E-Pazar Yeri, hak sahibinin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikâyeti sonrasında, bu ürünü yayından kaldırmak ve söz konusu durumu ürünü satan Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Ancak Satıcı tarafından söz konusu şikâyetin aksini gösteren bir bilgi veya belge sunulursa e-Pazar Yeri, şikâyete konu ürünü yeniden yayımlayacaktır. Aksi halde e-Pazar Yeri hakkında, içerik başına 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerine verilebilecek en bilindik örnek ise taklit ürünlerdir. Lüks bir marka olan Louis Vuitton’un çantalarının taklitlerinin yapılarak satılması, bir sınai hak ihlalidir. Yine başka tescilli bir marka olan Nike’ın logosunun, başka bir spor ayakkabı satıcısı tarafından kullanılması da sınai hak ihlalidir. Bu doğrultuda, Louis Vuitton markasına ait çantaların taklitlerinin, üçüncü kişilerce, örneğin; bir e-Pazar Yeri olan Morhipo’da satılması ve Morhipo’nun da bundan haberdar olması halinde bu ürünler yayından kaldırılacaktır. Ancak Morhipo’nun bu durumdan haberdar olmaması durumunda bir sorumluluğu bulunmayacaktır. 

Bu maddenin uygulanmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabileceği gibi maddenin uygulanmasına yönelik kıstasların açıklanması ve buna ilişkin mekanizmalar oluşturulması gerekliliği açıktır. Bu nedenle de söz konusu hususları düzenleyecek bir yönetmelik çıkarılması önem arz etmektedir. 

c.Veri Kullanımına İlişkin Yükümlülükler

E-Pazar Yerlerinin tabi olacakları bir diğer yükümlülük ise veri kullanımına ilişkindir. Bir e-Pazar Yeri, hizmet sağladığı Satıcı’nın gerçekleştirdiği satışlar sırasında topladığı verileri, bu Satıcı’nın bedelsiz olarak taşımasına ve bu verilerin işlenmesi sonucu elde edilecek verilere Satıcı tarafından yine bedelsiz ve etkin olarak erişilebilmesine teknik imkân sunmak zorunda olacaktır. Bu veriler, Satıcı tarafından e-Pazar Yeri’ne verilen ürün listesi, ürün fotoğrafları gibi bilgiler olabileceği gibi ürünlere yönelik stok bilgisi, ürünlere yapılan tüketici değerlendirmeleri, ürünü satın alan tüketicilere yönelik bilgiler de olabilir.

Örneğin; bir e-Pazar Yeri olan Amazon üzerinden satış yapan teknoloji markası Apple; dilediği zaman Amazon üzerinden yaptığı satışlar sonucu, Amazon’da yer alan kendi markasına yönelik tüketici değerlendirmelerini bedelsiz olarak taşıyabilecek yani kendi ticari faaliyetleri için kullanabilecektir. Yine Apple, bu satışlar boyunca toplanan ve Amazon tarafından işlenen verilere erişirken Amazon’a bir bedel ödemeyecektir. Kanun’da bahsedildiği üzere burada Amazon’un, etkin ve bedelsiz bir teknik özellik sunması gerekmektedir. 

d.Net İşlem Hacmine Göre Değişen Yükümlülükler

Yukarıda saydıklarımız haricinde, e-Pazar Yerlerine, yıllık net işlem hacmi kapsamında belirlenecek bazı yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülükler, Kanun metninde detaylıca açıklanmıştır. Örneğin; bu yükümlülüklerden en çok dikkat çekeni reklam harcamalarına yöneliktir. Bu doğrultuda; bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar Türk lirasını geçen bir e-Pazar Yeri, Kanun metninde belirlenen oranlarla sınırlı olacak şekilde reklam harcaması yapmak ve promosyon, ödül, puan, kupon, hediye çeki gibi imkânlar sunmakla yükümlü olacaktır. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 30 milyar Türk lirasını geçmeyen e-Pazar Yeri içinse böyle bir zorunluluk söz konusu olmayacaktır. 

Bir diğer dikkat çeken yükümlülük ise, son zamanlarda birçok e-Pazar Yeri’nde gördüğümüz yeni nesil finans uygulamalarına yöneliktir. Bu yükümlülük ile, bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar Türk lirasını geçen e-Pazar yerlerinin finans alanında sunabilecekleri hizmetler de sınırlanmıştır. Bu doğrultuda, belirlenen parasal eşiği aşan e-Pazar Yeri, “cüzdan hizmeti” sunamayacaktır. Bu e-Pazar Yerinin elektronik para hizmetlerini, lisanslı bir elektronik para kuruluşu üzerinden sunması gerekecektir. Bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar Türk lirasının üstünde olan bir e-Pazar Yeri için getirilen bir diğer yükümlülük ise taşımacılık alanına ilişkindir. Bu şirketlerin eşya taşımacılığı, taşıma işleri organizatörlüğü ve posta hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunulması yasaklanmıştır. 

4.Elektronik Ticarette Haksız Ticari Uygulamalar

Kanun Değişikliği ile, e-Pazar Yeri tarafından gerçekleştirilen ve aracılık hizmeti verdiği Satıcı’nın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyen uygulamaların, haksız ticari uygulama kabul edileceği düzenlenmiş ve bu uygulamalarda bulunulması yasaklanmıştır. Kanun, hangi uygulamaların her durumda haksız ticari uygulama kabul edileceğine dair bir listeleme de yapmıştır.

Örneğin; Satıcının kampanyalı satışa zorlanması, Satıcıya yapılacak ödemenin, en geç malın satış bedelinin e-Pazar Yerinin tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren 5 iş günü için yapılmaması, aracılık sözleşmesinin aksine hareket edilerek hizmet sağlayıcıdan hizmet bedeli alınması gibi uygulamalar yeni Kanun düzenlemesi ile haksız ticari uygulama kabul edilmiştir. 

5.Elektronik Ticaret Lisansı 

Kanun Değişikliği ile getirilen en önemli yeniliklerden biri de elektronik ticaret lisansıdır. Bu yenilik uyarınca; bir takvim yılındaki net işlem hacmi 10 milyar Türk lirası ve iptal ile iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-Pazar Yeri, e-ticaret faaliyetlerine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan lisans almak ve söz konusu sınırı aştığı sürece her takvim yılının mart ayı içerisinde lisansını yenilemek zorundadır. 10 milyar Türk lirası, Kanun ile getirilen en düşük sınırdır. 10 milyar Türk lirasının üstünde net işlem hacmine sahip her e-Pazar Yeri, yıllık net işlem hacmi doğrultusunda belirlenecek lisans ücretini ödeyerek elektronik ticaret lisansı almakla yükümlü olacaktır. 

Bir e-Pazar Yeri’nin net işlem hacmi hesaplanırken ETBİS kayıtları üzerinden hesaplama yapılacak ve bulunacak net işlem hacmine göre, Kanun’da düzenlenen eşikler çerçevesinde lisans ücreti temin edilecektir. Lisans almak veya yenilemek için işbu ücretin ödenmesi zorunludur. 

Bu noktada en çok dikkat çeken husus ise, Kanun’un ilgili maddesinin 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek olmasıdır. Bu nedenle, ilgili düzenlemenin aslında Satıcıların 2025 yılında sahip olacakları net işlem hacmini hedeflediği ortadadır. Trendyol, Hepsiburada gibi teşebbüslerin 2021 yılı itibariyle 10 milyar Türk lirası sınırı aştığı bilinmektedir.[1] Ancak halihazırda piyasada bulunan ancak ciro bakımından 10 milyar Türk lirasının altında kalan birçok popüler e-Pazar Yeri de bulunmaktadır (Amazon Türkiye, Çiçeksepeti vs.). 

Lisans ücreti, Kanun’da belirlenen sınırlar doğrultusunda hesaplanacaktır. Örneğin; lisans almakla yükümlü ve yıllık net işlem hacmi 15 milyar Türk lirası olan bir e-Pazar Yeri şirketi, 10 milyarı aşan kısmın on binde üçü oranında bir ücret ödeyerek lisans alacaktır. Yani, yıllık net işlem hacmi 15 milyar Türk lirası olan bu e-Pazar Yeri, 1.5 milyon Türk lirası ödeyerek lisans sahibi olabilecektir. Bir e-Pazar Yerinin yıllık net işlem hacminin 60 milyar Türk lirası olması halinde ise ödeyeceği lisans ücreti, 50 milyarı aşan kısmın yüzde on beşidir. Yani bu e-Pazar Yeri, 1.5 milyar Türk lirası ödeyerek lisans sahibi olabilecektir. 

Örneğin, Trendyol’un, 2021 yılı itibariyle cirosunun 50 milyar Türk lirasının üstünde olduğu bilinmektedir.[2] 1 Ocak 2025 itibariyle lisans alma yükümlülüğü başlayacak Trendyol’un, bu tarihteki cirosunun 50 milyarı da geçeceği, bu nedenle ödemek zorunda kalacağı lisans ücretinin de artacağı açıktır. 

Bununla birlikte, gün geçtikçe artan e-ticaret ve dolayısıyla e-Pazar Yeri kullanımı düşünüldüğünde, adını sık sık duyduğumuz hatta günlük hayatımızda kullandığımız birçok e-Pazar Yeri’nin 2025 yılında lisans alma yükümlülüğüne sahip olacağı söylenebilecektir. 

Lisans ücretini belirlemede kullanılacak net işlem hacmi hesabına, lisans başvurusunda lisans alınacak e-ticaret Pazar Yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar dahil edilmeyecektir. 

Münhasıran e-Pazar Yerinin markasını taşıyan ürünlerin, bayilik ve acentelik gibi sözleşmeler doğrultusunda satışa sunulduğu e-ticaret pazar yerlerinin ise elektronik ticaret lisansı almalarına gerek yoktur. Kanun, bu platformları lisanstan muaf tutmuştur. 


CEZAİ HÜKÜMLER

7416 sayılı Kanun ile, 6563 sayılı Kanun’un “Cezai hükümler” başlıklı 12.maddesinin mevcut fıkralarında değişikliğe gidilmiş ve yukarıda açıklanan yükümlülüklerle paralel yeni cezai hükümler eklenmiştir. 

12.maddeye eklenen yeni üçüncü fıkra ile, bu fıkra kapsamında cezaya konu aykırılıkların ortadan kaldırılması için Satıcılar ve e-Pazar yerlerine ilk aşamada 60, ikinci aşamada 30, son aşamada 15 gün olmak üzere süre tanınacak ve her aşamada yükselen miktarlarda idari para cezası uygulanacaktır. Bu aşamalar sonucu aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde ise Bakanlık, Satıcının veya e-Pazar Yerinin ilgili internet adreslerine yönelik içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilecektir. 

Bu maddede düzenlenen idari para cezalarını verme yetkisi ise Ticaret Bakanlığı’na aittir. Bakanlık bu yetkisini, merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne; taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine devrederek kullanacaktır. Bakanlığın ilgili genel müdürlüğünün hangisi olduğu bilgisine ise yer verilmemiştir. Yani, satıcı şirketlerin, cezaya konu olabilecek aykırı bir eylemde bulunması halinde Ticaret Bakanlığı’nın hangi birimi ile muhatap olacakları konusu net değildir. Yeni Kanun’un, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe gireceği değerlendirilirse, Ticaret Bakanlığı’nın Reklam Kurulu gibi yeni bir Kurul mu kuracağı veya cezalar için halihazırdaki bir birimini mi görevlendireceğini henüz belli değildir. 


SONUÇ

  • Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanması amacıyla getirilen bu değişiklikler ile, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak tanımlanan Satıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı olarak tanımlanan e-Pazar yerlerine birçok yeni yükümlülük getirilmiştir. 
  • Bu kapsamda, e-Pazar yerleri ve Satıcılar için öncelikle ETBİS’e kayıt yükümlülüğü getirilmiş ve Ticaret Bakanlığı’na bu platformların takibi için yeni sorumluluklar yüklenmiştir. 
  • E-ticaret sektörünü en çok etkileyecek değişikliklerden biri de e-Pazar Yeri şirketinin, ekonomik bütünlüğü içerisinde bulunan markalar ile kullanım hakkına sahip olduğu markaların, bu e-Pazar Yerinde satılmasının yasaklanması olmuştur. 
  • E-Pazar yerleri; Satıcılar tarafından üçüncü kişi hak sahibinin fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal eden bir içeriği sunması halinde, hak sahibinin kendisine başvurması üzerine şikâyete konu ürünü yayımdan kaldırmak ve hak sahibine bunu bildirmekle yükümlü olacaktır. 
  • E-Pazar yerlerine, aracılık hizmetlerini sürdürebilmeleri için, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren “elektronik ticaret lisansı” alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu lisansın ücreti ise, e-Pazar Yerinin yıllık cirosuna göre belirlenecektir. E-Pazar yerleri, 1 Ocak 2024’e kadar getirilen yükümlülüklere uyum sağlayacak, 1 Ocak 2025 itibariyle de yıllık cirolarına paralel olarak elektronik ticaret lisansı alacaklardır. 
  • Kanun’a, yeni haksız ticari uygulama örnekleri eklenerek bu uygulamalar sonucu e-Pazar yerleri aleyhine hükmedilecek idari para cezaları ve yaptırımlar düzenlenmiştir. Böylece, E-Pazar yerlerinin, Satıcıların ticari faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesine sebep olabilecek uygulamaları, haksız ticari uygulama kabul edilerek ağır yaptırımlara tabi tutulmuştur. 
  • Dijitalleşme ve pandeminin de etkisiyle hızlı bir şekilde gelişen, değişen ve yeni aktörlerle buluşan e-ticaret sektörünün, sektörde ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlar da göz önüne alınarak yeni ve kapsamlı bir Kanun ile düzenlenmesi bu sektörde faaliyet gösteren her bir aktörün ticari çıkarlarının korunması ve adil rekabet ortamının sağlanması adına isabetli olmuştur. 
  • E-Pazar yerleri ve Satıcılar, tüm bu değişikler uyarınca kendilerine bir yol haritası çıkararak finansal ve operasyonel anlamlarda uymaları gereken yeni kuralları belirlemelidir. Tüm bu süreçlerde, yükümlülüklerin yürürlüğe girecekleri tarih ve bu tarihlerde sahip oldukları yıllık net işlem hacmi göz önünde tutulmalıdır. 

[1] En Büyük 100 İnternet Şirketi, Fast Company Türkiye, Şubat – Mart 2022:13, 2022, https://fastcompany.com.tr/dergi/en-buyuk-100-internet-sirketi-2/ Erişim Tarihi: 1 Eylül 2022

[2] Fast Company Türkiye, Erişim Tarihi: 1 Eylül 2022