Ali Gül
Hukuk Bürosu

Neler Yapıyoruz

Ali Gül Hukuk Bürosu olarak, odak noktamızı hukukun spesifik alanlarından doğrudan müvekkillerimizin ihtiyaçlarına kaydırıyor, bütüncül ve pratik bir yaklaşım benimsiyoruz. Müvekkillerimizin ne istediğini biliyoruz. Yakın, orta ve uzun vadede neyi amaçladıklarını biliyoruz. Karşı karşıya oldukları risklerin ve önemsedikleri konuların farkındayız. Onlarla aynı dili konuşuyoruz ve hizmetimizi sunarken tüm bunları gerçek anlamda hissettiriyoruz. Bunları yaparken, çağın bize yüklediği sorumluluk gereği uzmanlık ilkesinden de asla taviz vermiyoruz.

Müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda onlara titiz, kaliteli, hızlı ve çözüm odaklı bir hukuki hizmet sağlıyoruz. İş hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, kişisel verilerin korunması, reklam hukuku, internet ve e-ticaret hukuku ile uyuşmazlık çözümü ve dava takibi bu alanlardan bazılarını oluşturuyor.

Reklam Hukuku
 • İçeriklerin Tüketici Kanunu, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Reklam Kurulu kararları ışığında değerlendirilmesi ve tüm reklam süreci boyunca danışmanlık verilmesi
 • Reklam Kurulu kararlarına karşı itiraz ve idari dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam Kurulu’na şikayet ve başvuruda bulunulması
 • Örtülü reklam, tanıklı reklam, sağlık beyanı gibi konularda danışmanlık ve yönlendirme yapılması
İş Hukuku
 • Fesih Süreci Danışmanlığı: İş akitlerinde feshe giden süreçte gerekli uyarı, savunma ve fesih bildirimi metinlerinin hazırlanması veya insan kaynakları departmanları tarafından hazırlanan belgelerin değerlendirilmesi
 • Performans değerlendirme sistemi oluşturulması, buna ilişkin prosedürlerin hazırlanması ve sürecin baştan sona oluşturularak stratejinin belirlenmesi
 • Altişveren ve taşeron ilişkisi yönetimi, bu konudaki sözleşmelerin hazırlanması ve var olanların incelenmesi, muvazaa riskinin tespiti ve önlemlerin belirlenmesi
 • İkale, uzlaşma ve arabuluculuk süreçlerinde işverenin temsil edilmesi
 • İhtiyaç duyulan nitelikteki iş sözleşmelerinin gerek genel, gerekse kişiye veya pozisyona özel olarak hazırlanması ve incelenmesi
Kişisel Verilerin Korunması
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanun Uyum Programı
 • Her bir ilgili kişi grubu için aydınlatma metninin hazırlanması veya mevcut metnin gözden geçirilerek düzenlenmesi
 • Kişisel veri işleme prosedürünün hazırlanması veya mevcut prosedürün gözden geçirilmesi
 • Kişisel veri imha prosedürünün hazırlanması veya mevcut prosedürün gözden geçirilmesi
 • Veri güvenliği prosedürünün hazırlanması veya mevcut prosedürün gözden geçirilmesi
 • Kişisel veri işleme sözleşmesinin hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi
 • Şirket iş ve işlemlerinin Kanun ve AB mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek danışmanlık verilmesi
Rekabet Hukuku
 • Rekabet hukuku uyum programı
 • Şirket strateji, eylem ve bunlar bağlamında sözleşmelerin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve kanuna uyum konularında danışmanlık
 • Yerinde inceleme dahil olmak üzere kurum tarafından başlatılan soruşturma süreçlerinde temsil
 • Kurum kararlarına karşı açılacak idari davaların stratejisinin oluşturulması ve takibi
 • Kurum kararları sonucu açılacak hukuk davalarının stratejisinin oluşturulması ve takibi
 • Birleşme ve devralma bildirim süreçlerinin yürütülmesi
 • Departman özelinde rekabet hukuku eğitimi verilmesi
Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Patent, marka, endüstriyel tasarım, faydalı model ve telif hakları ile ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerinin haklarının korunması için dava takibi ve suç duyurularının hazırlanması
 • Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil süreçlerinin yürütülmesi
 • Haklara ilişkin lisans ve devir anlaşmalarının hazırlanması ve işlemlerin Türk Patent Enstitüsü nezdinde takibi
 • Sahte veya kaçak ürünlere ilişkin olarak hukuk davası ve ceza soruşturması aşamalarının yürütülmesi, arama el koyma taleplerinin yürütülmesi,
Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • Haksız rekabet nedeniyle doğan uyuşmazlıklara ilişkin dava takibi, stratejinin oluşturulması ve uygulanması ile süreç yönetimi
 • Lisans, acentelik ve dağıtım, üretim, tedarik gibi tüm ticari sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların ticari arabuluculuk ve dava yoluyla çözüme kavuşturulması
 • Şirket ve şube kurulumu, Türkiye pazarına giriş konusunda hukuki destek sağlanması
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin yürütülmesi
 • Yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi
 • İmza sirküleri hazırlanması